Aplikuj |

Administrator danych osobowych

Uprzejmie informuję, że Kraina Odkrywcy Sp. z o.o., adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków, nr NIP: 677 - pokaż numer telefonu - 5 (dalej: „Administrator”), tel. kontaktowy: ( 126 - pokaż numer telefonu - jest administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w związku z procesem rekrutacyjnym. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Źródło i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Podanie przez Państwa w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania wymaganych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

1. Podane przez Państwa dane osobowe, zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w szczególności do kontaktu z Państwem, oceny państwa kandydatury oraz do sporządzenia projektów dokumentacji poprzedzającej zawarcie umowy o pracę. Wskazane wyżej dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a to art. 6 ust. 1 lit b RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
2. Natomiast wszelkie niewymienione powyżej dane osobowe, które zostały zawarte w przesłanych przez Państwa dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
3. Możemy jednak ujawnić Państwa dane właściwym organom władzy publicznej działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również naszym doradcom i zleceniobiorcom w celu obrony naszego uzasadnionego interesu, np. w związku z roszczeniami prawnymi. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe dotyczące bieżącej rekrutacji będą przechowywany przez okres 6 miesięcy.
2. Dane osobowe dotyczące przyszłych rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 lat.
3. W przypadku zgłoszenia ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia związanych z nimi roszczeń.

Odbiorcy danych
Odbiorca Państwa danych osobowych będą Kraina Odkrywcy sp. z o.o., IRIF sp. z o.o., Irdlab sp. z o.o. Administrator zawarł ze wskazanymi podmiotami umowę o powierzeniu przetwarzania Państwa danych osobowych. Poza odbiorcami wskazanymi w zdaniu poprzednim co do zasady, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich. Możemy jednak przekazać Państwa dane podmiotom, z którymi Administrator zawarł lub zawrze umowę o powierzenie przetwarzania danych, właściwym organom władzy publicznej działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również naszym doradcom i zleceniobiorcom w celu obrony uzasadnionego interesu Administratora, np. w związku z ewentualnymi roszczeniami prawnymi dotyczącymi procedury rekrutacji.
Prawa, które Państwu przysługują
Mogą Państwa w każdej chwili:
1) wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych;
(cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem)
2) żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych;
(wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych zgłoszone w toku postępowania rekrutacyjnego jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji)
3) żądać wglądu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
4) żądać sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych;
(jeżyli posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe)
5) żądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych;
(np. zaprzestania przetwarzania konkretnych danych lub podejmowania określonych czynności wobec tych danych)
6) żądać przeniesienia przez nas Państwa danych osobowych;
(jeżeli chcą Państwo otrzymać od nas kopię danych osobowych, które są przez nas administrowane)
7) sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych;
(z powodu znajdowania się Państwa w szczególnej sytuacji. Dotyczy to jedynie przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z uwagi na prawne uzasadniony interes Administratora)
8) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych).